Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven pålegger virksomheten en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Mobility Halden AS oppfylte per 31.12.2022 betingelsene for større virksomheter i åpenhetsloven, og er dermed pålagt å følge nevnte lov.

Mobility Halden AS er organisert som del av et konsern, som for tiden består av følgende selskap:

  • Mamola AS (morselskap)
  • Mobility Halden AS
  • Vestgårdveien 5 AS
  • Jensen & Scheele Auto AS

Henvendelser og spørsmål knyttet til Mobility Haldens arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan rettes til post@mih.no og vil besvares senest tre uker etter henvendelsen er
mottatt.

Et krav om informasjon kan avslås etter §6 dersom:

  • kravet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva kravet gjelder
  • kravet er åpenbart urimelig
  • den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om noens personlige forhold
  • den etterspurte informasjonen gjelder opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller andre drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningene angår.

Den fullstendige redegjørelsen for hvordan Mobility Halden følger opp kravene i henhold til Åpenhetsloven finner du her.